Reisebestemmelser

Disse bestemmelsene regulerer hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisearrangøren og den reisende. Alminnelige bestemmelser er utarbeidet i henhold til ”Alminnelige vilkår for Pakkereiser”, utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening i samarbeid med Forbrukerombudet. Bestemmelsene gjøres gjeldende for reiser som faller inn under defi- nisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, paragraf 2 -¬ 1, dvs. at reisen inneholder minst to av følgende elementer: Transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som anses som en vesentlig del av pakken. Videre skal kombinasjonen på forhånd være tilrettelagt, solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkludere en overnatting. Bestemmelsene er utformet iht. Lov om Pakkereiser og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Bestemmelsene gjelder for alle pakkereiser som faller inn under Pakkereiseloven med forskrifter. Bestemmelsene regulerer forholdet mellom reisearrangør og kunde.

Påmelding og betaling
Påmelding skjer hos Haverstad Turbiler pr. telefon, mail eller ved skriftlig henvendelse. Ved påmelding kan den reisende bli belastet med et depositum på kr.1.500,- dersom reisens verdi overstiger kr. 4.000,- Restbeløpet for reisen skal innbetales senest 20 dager før avreise, dersom ikke annet er avtalt. Skjer påmelding senere enn 20 dager før avreise, betales hele reisens beløp. Ved bestilling aksepterer kunden reisevilkårene og bestillingen er bindende for den reisende selv om ikke depositum er blitt krevd. Avbestillingsbeskyttelse bør tegnes av den reisende ved påmelding. Denne er frivillig og refunderes ikke uansett avbestillings grunn. Avbestillingsbeskyttelsen betales samtidig med depositum. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir arrangøren rett til å heve (annulere) bestillingen.

Bestillingens omfang
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mel- lom arrangøren og den reisende. Disse ytelsene er beskrevet under hver tur. Ved vurdering av hva som er avtalt, skal det tas utgangspunkt i det utstedte reisedokument, og det skal legges vekt på hva som er lovet i reisearrangørens brosjyrer, annonser og annet markedsføringsmateriell, samt det man har grunn til å vente seg i henhold til det nevnte materiell. Tillegg for enkeltrom og høyrere lugarstandard enn det som er inkludert er også beskrevet under hver tur. Dersom bestillingen skal fravike programmet, eller omfatte tilleggsytelser, skal dette bekreftes skriftlig.

Informasjon til den reisende
Reisearrangøren har plikt til å gjøre den reisende oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisearrangøren og den reisende. Dette gjøres ved disse bestemmelser som den reisende må sette seg nøye inn i. Reisearrangøren gjør den reisende spesielt oppmerksom på at den reisende selv må sørge for gyldig pass, eventuelt visum, vaksinasjoner og ønskede forsikringer. Reisende fra andre land enn Norge må spesielt være oppmerksom på at det kan gjelde andre regler enn for norske, og må selv sørge 74 for å undersøke hvilke regler som gjelder for den reise man skal delta på. Reisearrangøren viser til at han i visse tilfeller har rett til å endre prisen, se pkt. om endringer i priser, ytelser m.v.

Avbestilling buss/båt
Den reisende kan avbestille reisen etter følgende regler:
• Ved avbestilling f.o.m. 29 t.o.m. 20 dager før avreise beholder arrangøren det innbetalte depositum eller kan kreve dette dersom det ikke er forelagt kunden tidligere.
• Ved avbestilling f.o.m. 19 t.o.m. 14 dager før avreise krever arrangøren 50% av reisens pris.
• Ved avbestilling f.o.m. 13 dager før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang, eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, kan arrangøren kreve hele reisens pris. Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere per- soner disponerer samme rom eller leilighet, har arrangøren rett til å ta ut tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende prislister.
• Ved avbestilling av en gruppereise gjelder følgende: Ved avbestilling inntil 40 dager før avreise, kan vi kreve et administrasjonskostnad på kr.1.200.- hvis ikke annet er nevnt i bekreftelsen for den enkelte tur.

Avbestilling buss/fly
• Ved avbestilling f.o.m. 59 t.o.m. 40 dager før avreise beholder arrangøren det innbetalte depositum. Dersom depositum ikke er krevd tidligere blir kunden fakturert med kr.1.500.-
• Ved avbestilling f.o.m. 39 før avreise eller hvis den reisende ikke møter ved avgang, eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, kan arrangøren kreve hele reisens pris.

Priser, ytelser og rabatter
Arrangøren tar forbehold om prisendring som måtte skje pga. nye eller økede skatter og avgifter, endringer i valutakurser, eller tilsvarende omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over eller burde forutsett. Endring i pris vil ikke forekomme senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. Prisene i turkatalogen baserer seg normalt på valutakurser, skatter og avgifter pr. 01.12 foregående år. For barn under 12 år gis det 25% rabatt når barnet sover i ekstraseng på rom/ lugar og 15% rabatt i vanlig seng. Det gis særskilte rabatter til bedrifter, lag- og foreninger. Kontakt oss for nærmere informasjon.

Arrangørens plikter
Arrangøren plikter å gjennomføre turen i samsvar med avtalen med kunden og å gjøre kunden oppmerksom på reisevilkårene. Arrangøren skal i de tilfeller det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Arrangøren skal sna- rest mulig opplyse om forhold som kan forstås som betydningsfulle for kunden. Haverst a d Tu rb ile r: 61 29 61 47

Den reisende plikter
Den reisende skal betale det avtalte vederlag senest på det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Den som melder noen på en reise må ta ansvar for at den reisende kan klare seg på egen hånd. Våre reiseledere har ikke kapasitet til å yte særskilt assistanse til reisende som ikke kan klare seg selv. Den reisende må i utgangspunktet være selvhjulpen eller ha med egen ledsager. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han/hun nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at vedkommende kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved hjemreisen. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han/hun med vilje eller uaktsomt påfører arrangøren tap, blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser som nevnt ovenfor. Den reisende må selv sørge for de nødvendige papirer for reisen (pass, visum, attester o.l.), tegne de forsikringer som er nødvendig (eks. reiseforsikring, avbestillings- beskyttelse mm) . Videre plikter den reisende å gjøre opp for ekstraregninger som pådras underveis, f.eks. minibar, telefon, leie av hotellsafe o.l. Hvis ikke dette blir gjort opp underveis, og belastes arrangør, ser vi oss nødt til å viderefakturere dette mot et gebyr på kr. 300,-.

Innstilling av en reise
Haverstad Turbiler kan avlyse en reise dersom;Det ikke er påmeldt et tilstrekkelig antall deltakere. Minste antall for å gjennomføre en reise er satt til 20 deltakere. Avlysning må i så fall skje senest 14 dager før avreise. Dersom det inntreffer forhold som Haverstad Turbiler ikke har kontroll over. Fare for krig, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, epidemier e.l.Forhold vedrørende reisemålet/reiseruten som gjør det risikabelt eller utilrådelig å gjennomføre turen.

Klagefrist / Mangler
Klage over mangler i forbindelse med overnattings- steder, maten mv. må fremsettes straks overfor rei- searrangørens representant på stedet. I motsatt fall taper kunden retten til å påberope seg mangelen. For øvrig må klage være fremsatt skriftlig senest 14 dager etter hjemkomst, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

Forbehold om endringer i programmet
Haverstad Turbiler tar forbehold om endringer som kan komme etter at katalogen er trykket og om forandrin- ger i reiseruten som kan inntreffe ved ufortusette hen- delser. Vi må videre ta forbehold om endringer i priser, valutakurser, betingelser, skatter og avgifter som måtte oppstå etter at katalogen er trykket. Haverstad Turbiler tar forbehold om trykkfeil i katalogen. Fullstendige vilkår foreligger hos Haverstad Turbiler.

Påstigning der du bor
Haverstad Turbiler organiserer transport fra ditt nær- meste påstigningssted på det offentlige rutenettet og frem til nærmeste stoppested på den enkelte turs gjeldende påstigningstabell. Minimum kr. 500.- pr. person tur og retur og maks kr. 1.400.- pr. person tur og retur.

Verdt å merke seg......

Påmelding / Forespørsel

Vårt kontor er betjent hverdager mellom kl. 08.30 – 16.30. Etter kontortid og i helger svarer vi på vår vakttelefon. Du kan også gå inn på våre hjemmesider, sende e-post eller brev.  

Haverstad Turbiler.   Meierivegen 2. N- 2647 Sør- Fron.

Kontor: (+47)61 29 61 47.   Vakttelefon: (+47) 97 66 00 00

E-post: firmapost@haverstadturbiler.no  Hjemmeside: www.haverstadturbiler.no

 Enkeltrom

Reiser du alene og ikke har noen å dele rom med, må vi dessverre belaste dem for enkeltromstillegg. Det er mulig å bestille dobbeltrom hvis det er to personer som ønsker å dele. Vennligst gi beskjed om dette ved påmelding. Det er ikke arrangørens plikt å finne noen du kan dele med.

 Hotellene

Generelt holder våre hoteller 3 og 4-stjerners standard. På enkelte destinasjoner kan likevel rommene være av ulik størrelse og standard. Vi gjør oppmerksom på at i Sør- og Mellom- Europa er enkeltrom ofte enklere utstyrt enn dobbeltrom. På grunn av overbooking på noen hoteller i høysesongen, kan det forekomme bytte av hotell. Dette kan vi som arrangør ikke råde over, men i slike tilfeller får vi en like bra standard.

 Bagasje

I tillegg til koffert anbefales en liten bag med toalettsaker og det nødvendige man trenger under overfart med båt eller ved overnatting før man ankommer endelig reisemål. Dette for å slippe å bære tung bagasje om bord i fergene eller inn og ut av hoteller. Husk å merke bagasjen med navn.

 Avbestillingsbeskyttelse

Haverstad Turbiler tilbyr en frivillig avbestillingsbeskyttelse som tilsvarer 5% av kjøpesummen dog minimum kr.600.- Denne dekker for kostnader som måtte oppstå dersom du må avbestille reisen pga. sykdom hos deg selv eller nærmeste familie. Avbestillingsbeskyttelsen må betales samtidig med depositumet og tilbakebetales ikke. Forsikringen kan ikke bestilles når det er mindre enn 30 dager til avreise.

 Bussene

Våre busser har god standard og er utstyrt med regulerbare stoler, aircondition, toalett, dvd, kjøleskap, kaffemaskin og musikkanlegg. På alle flerdagsturer serveres det kaffe med noe å bite i. I tillegg selges kalde drikker om bord. I henhold til norsk lov er røyking ikke tillatt i bussene.

 Påstigning

På side 67 i katalogen finner du vår påstigningstabell. Året 2010 lanserte vi påstigning der du bor. Ta kontakt med vårt kontor så organiserer vi transport fra ditt nærmeste påstigningssted på det offentlige rutenettet og frem til nærmeste stoppested på den enkelte turs gjeldende påstigningstabell. Minimum kr. 500.- og maks kr 1.200.- pr. person tur og retur.

Sjåfører og reiseledere

Hyggelige sjåfører og reiseledere ordner det praktiske for deg og hjelper til ved grensepasseringer, på båter, hoteller og underveis. De gir også svar på de fleste spørsmål du måtte ha og husk: De er der for din skyld!

 Reiseforsikring og Europeiske helsetrygdekort

I følge EØS-avtalen bør alle ha med seg det nye Europeiske helsetrygdekortet ved utenlandsreiser. Dette gjelder også i de nye EU-medlemslandene i Øst-Europa. Det er HELFO som har disse kortene. Du bestiller kortet på følgende måter;

1. Gå inn på nettsiden helfo.no og enkelt bestill kortet ved å legge inn fødselsnummeret deres. På samme måte kan de bestille for andre (ektefelle/barn)

2. Sende sms til nr 26626. Skriv kort (mellomrom) fødselsnummer (11 siffer) Ved bruk av sms må hver enkelt familiemedlem bestille hvert sitt kort.

3. For mer hjelp ring HELFO servicesenter på tlf 815 70 030.

Kortet erstatter tidligere blankett E-111 og har en gyldighet på 3 år. Kortet gir rett til medisinsk behandling på linje med landets egne borgere, men det presiseres at det ikke er en reiseforsikring. Det dekker verken hjemtransport, uforutsette hotellopphold eller lignende. Vi anbefaler derfor alle våre reisende å tegne en kombinert reiseforsikring.

 Gyldig pass – Visum

Vi gjør oppmerksom på at pass er den eneste godkjente legitimasjon. Alle bør ha med seg gyldig pass på reiser utenfor Norden. Husk å sjekke at passet er gyldig i god tid før du skal på tur. Vi anbefaler å bære passet på deg eller i håndbagasjen – ikke i kofferten. På reiser i Norge og i Norden anbefaler vi alltid å ha med gyldig legitimasjon. Reisende uten norsk statsborgerskap må selv ta ansvar for å sjekke behovet for visum til de enkelte land.

Sykdommer/allergier/medisiner

Personer med bestemte sykdommer/handikap/fobier/matallergier eller lignende anbefales å informere Haverstad Turbiler om dette i god tid før avreise. Personer som lider av reisesyke – bør konsultere egen lege før avreise for å få utskrevet de nødvendige preparat. Dette kan være nødvendig, da vi ikke kan garantere at det alltid er nok ledige plasser foran i bussen. De som benytter faste medisiner, bør ha med resept på engelsk fra egen lege.

 

Tollbestemmelser

Alkoholkvoter dersom du ikke innfører tobakkskvoten

Alt 1. 4,5 liter vin (6 flasker) + 2 liter øl (en 6- pack med 0,33)

Alt 2. 3 liter vin og 3,5 liter øl (10 flasker / bokser 0,33)

Alt 3. 1 liter brennevin + 3 liter vin (4 flasker) + 2 liter øl (en 6- pack med 0,33)

Alt 4. 1 liter brennevin og 5 liter øl (15 flasker / bokser 0,33)

Alt 5. 6,5 liter øl (19 flasker / bokser 0,33)

Alkoholkvoter dersom du innfører tobakkskvoten

Alt 1. 3 liter vin (4 flasker) + 2 liter øl (en 6- pac med 0,33)

Alt 2. 1 liter brennevin + 1,5 liter vin (2 flasker) + 2 liter øl (en 6- pack med 0,33(

Alt 3. 1 liter brennevin +3,5 liter øl (10 flasker / bokser 0,33)

Alt 4. 5 liter øl (15 flasker / bokser 0,33)

Tobakkskvoten

Alt. 200 gram sigaretter

Alt 2. 250 gram annen tobakk

Alt 3. 200 blad sigarettpapir

Dersom du har vært ute av Norge i mer enn 24 timer, kan du ta med deg toll- og avgiftsfrie varer til en total sum av 6000 kroner. Dette inkluderer alkohol- og tobakksvarer. Kortere enn 24 timer total sum av 3000 kroner. For innførsel av drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent må du være over 20 år.  For å innføre tobakksvarer må du være over 18 år.

Grupperabatter

Ta gjerne kontakt med vårt kontor dersom dere er en større gruppe som reiser sammen. Vi tilbyr fordelaktige grupperabatter. Er dere mer enn 20 personer som reiser sammen kan vi tilby egen buss.

Skreddersydde gruppereiser

Vil du og dine venner reise på tur helt etter egne ønsker ordner vi selvsagt dette. Ta kontakt med vårt kontor og spør etter gruppeavdelingen. Vi jobber med alt innen buss, båt og fly. Vi garanterer best pris og tilstreber best service. 

Prisgaranti

Vår prisgaranti er din sikkerhet. Garantien gjelder for alle turer med minimum en overnatting. Får du turen billigere hos en annen turoperatør, betaler vi mellomlegget samt 10% av hele kjøpesummen. Det må imidlertid fremlegges dokumentasjon på at turen foregår i samme tidsperiode med likeverdig innhold.