Reisebestemmelser
Disse bestemmelsene regulerer hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisearrangøren og den reisende. Alminnelige bestemmelser er utarbeidet i henhold til ”Alminnelige vilkår for Pakkereiser”, utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening i samarbeid med Forbrukerombudet. Bestemmelsene gjøres gjeldende for reiser som faller inn under definasjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, paragraf 2 - 1 dvs. at reisen inneholder minst to av følgende elementer: Transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som anses som en vesentlig del av pakken. Videre skal kombinasjonen på forhånd være tilrettelagt, solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkludere en overnatting. Bestemmelsene er utformet iht. Lov om Pakkereiser og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Bestemmelsene gjelder for alle pakkereiser som faller inn under Pakkereiseloven med forskrifter. Bestemmelsene regulerer forholdet mellom reisearrangør og kunde.
Påmelding skjer til C verden pr. telefon, mail eller ved skriftlig henvendelse. Ved påmelding kan den reisende bli belastet med et depositum på kr.2.000.- dersom reisens verdi overstiger kr. 5.000.- Restbeløpet for reisen skal innbetales senest 20 dager før avreise, dersom ikke annet er avtalt. Skjer påmelding senere enn 20 dager før avreise, betales hele reisens beløp. Ved bestilling aksepterer kunden reisevilkårene og bestillingen er bindende for den reisende selv om ikke depositum er blitt krevd. Avbestillingsbeskyttelse kan kjøpes av den reisende ved påmelding. Denne er frivillig og refunderes ikke uansett avbestillingsgrunnlag. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir arrangøren rett til å heve (annulere) bestillingen.
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Disse ytelsene er beskrevet under hver tur. Ved vurdering av hva som er avtalt, skal det tas utgangspunkt i det utstedte reisedokument, og det skal legges vekt på hva som er angitt i reisearrangørens brosjyrer, annonser og annet markedsføringsmateriell. Tillegg for enkeltrom og høyrere lugarstandard enn det som er inkludert er også beskrevet under hver tur. Dersom bestillingen skal fravike programmet, eller omfatte tilleggsytelser, skal dette bekreftes skriftlig.
Reisearrangøren har plikt til å gjøre den reisende oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisearrangøren og den reisende. Dette gjøres ved disse bestemmelser som den reisende må sette seg nøye inn i. Reisearrangøren gjør den reisende spesielt oppmerksom på at den reisende selv må sørge for gyldig pass, eventuelt visum, vaksinasjoner og ønskede forsikringer. Reisende fra andre land enn Norge må spesielt være oppmerksom på at det kan gjelde andre regler og må selv sørge for å undersøke hvilke regler som gjelder for den reisen man skal delta på.
Den reisende kan avbestille reisen etter følgende regler uten gebyrer:
• Ved avbestilling f.o.m. 29 t.o.m. 20 dager før avreise beholder arrangøren det innbetalte depositum eller kan kreve dette dersom det ikke er forelagt kunden tidligere.
• Ved avbestilling f.o.m. 19 t.o.m. 14 dager før avreise krever arrangøren 50% av reisens pris.
• Ved avbestilling f.o.m. 13 dager før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang, eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen kan arrangøren kreve hele reisens pris. Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom eller leilighet, har arrangøren rett til å ta ut tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende prislister.
• Ved avbestilling av en gruppereise gjelder følgende: Ved avbestilling inntil 40 dager før avreise kan C verden kreve administrasjonskostnad på kr.1.200.- om ikke annet er nevnt i bekreftelsen for den enkelte tur.
• Ved avbestilling f.o.m. 59 t.o.m. 40 dager før avreise beholder arrangøren det innbetalte depositum. Dersom depositum ikke er krevd tidligere blir kunden fakturert med kr.2.000.-
• Ved avbestilling f.o.m. 39 før avreise eller hvis den reisende ikke møter ved avgang, eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen kan C verden kreve hele reisens pris.
Arrangøren tar forbehold om prisendring som måtte skje pga. nye eller økede skatter og avgifter, endringer i valutakurser, eller tilsvarende omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over eller burde forutsett. Endring i pris vil ikke forekomme senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. Prisene i turkatalogen baserer seg normalt på valutakurser, skatter og avgifter pr. 01.12 foregående år. For barn under 12 år gis det 25% rabatt når barnet sover i ekstraseng på rom/ lugar og 15% rabatt i vanlig seng. Det gis særskilte rabatter til bedrifter, lag- og foreninger. Kontakt oss for nærmere informasjon.
Arrangøren plikter å gjennomføre turen i samsvar med avtalen med kunden og å gjøre kunden oppmerksom på reisevilkårene. Arrangøren skal i de tilfeller det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Arrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold som kan forstås som betydningsfulle for kunden. C verden, tlf: 976 00 001.
Den reisende skal betale det avtalte vederlag senest på det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Den som melder noen på en reise må ta ansvar for at den reisende kan klare seg på egenhånd. Våre reiseledere har ikke kapasitet til å yte særskilt assistanse til reisende som ikke kan klare seg selv. Den reisende må i utgangspunktet være selvhjulpen eller ha med ledsager. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han/hun nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at vedkommende kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved hjemreisen. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han/hun med vilje eller uaktsomt påfører arrangøren tap, blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser som nevnt ovenfor. Den reisende må selv sørge for de nødvendige papirer for reisen (pass, visum, attester o.l.), tegne de forsikringer som er nødvendig (eks. reiseforsikring, avbestillings- beskyttelse mm) . Videre plikter den reisende å gjøre opp for ekstraregninger som pådras underveis, f.eks. minibar, telefon, leie av hotellsafe o.l. Hvis ikke dette blir gjort opp underveis, og belastes arrangør, ser vi oss nødt til å viderefakturere dette mot et gebyr på kr. 300,-.
C verden kan avlyse en reise dersom; Det ikke er påmeldt et tilstrekkelig antall deltakere. Isåfall må avlysningen skje senest 20 dager før avreise. Dersom det inntreffer forhold som C verden ikke har kontroll over. Eksempel fare for krig, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, epidemier e.l. Rett og slett forhold vedrørende reisemålet/reiseruten som gjør det risikabelt eller utilrådelig å gjennomføre turen.
Klage over mangler i forbindelse med overnattings- steder, maten mv. må fremsettes til reisearrangørens representant på stedet. I motsatt fall taper kunden retten til å påberope seg mangelen. Skriftlig klage må være fremsatt senest 7 dager etter hjemkomst, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.
C verden tar forbehold om endringer som kan komme frem etter at katalogen er gått i trykken. I tillegg endringer i priser, valutakurser, betingelser, skatter og avgifter som måtte fremkomme uten at C verden har herredømme over dette. Isåfall vil kunden bli varslet om dette senest 20 dager før avreise.
C verden organiserer transport fra ditt bosted i henhold til det offentlige rutenettet og frem til nærmeste påstigningrute ifølge vår påstigningstabell. Tillegg pr. person minimum kr. 500.- og maks kr. 1.500.-